۳۰,۵۰۰ تومان

جهت پوشش دهی بیشتر روی پارچه های تیره و غلظت بیشتر رنگ ها.