۵۷,۶۰۰ تومان

مغـزي قطور ٣/٧ ميليمتري اين مدادها از بهتـــرين نوع پيگمنــت و مـواد آبرنگي مخصوص سـاخته شده

تنوع رنگ هاي آن بطور كاملا حرفه اي انتخاب و گردآوري شده است

اين مدادها هم بصورت خشك و هم بصـورت مرطوب قابل استفاده مي باشند

مدادهای آبرنگی دیزاین قدرت ترکیب و تلفـیق فوق العاده ای با مدادهای پاستل و رنگی دیزاین دارند

مداد های آبرنگی دیزاین در ست های ١٢ و ٢۴ و ۴٨ رنگ به همراه قلم موی مخصوص ارائه می شود