۴۸,۸۰۰ تومان

برای چسبندگی مطلوب رنگ تـرک.
شیری رنگ است و بعد خشک شدن براق و بی رنگ می شود.
کاهش چشمگیر میزان جذب سطوح برای سطوح جاذب مثل: چوب، مقوا، گچ، سنگ بتونی، بتون.