۷۵,۰۰۰ تومان

اسکاتیف یا خشک کن بی رنگ رنگ روغن ال بی.
خشک شدن رنگ  را سرعت می بخشد.
زرد نمی کند.