۱۴۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: الگو سازی برای شلوار به روش مولر و پسران
نويسنده: مارگاته اشتیگلر، لوئیز کرلوپ
مترجم: نیره یونسی
انتشارات: قطره
تعداد صفحات: 180