۱۹۸,۰۰۰ تومان

‌صفحه توری با دسته چوبی (توری فلزی)
جهت حرارت دادن پلیت بر روی هیتر هنگام کار با کلوفن در تکنیک آکواتینت و مرکب زنی در پروسه چاپ.
با دسته چوبی برای جلوگیری از انتقال حرارت به دست.