۲۴,۲۰۰ تومان

از این تینر برای رقیق کردن رنگ ویترای پایه تینر استفاده می شود.
برای رقیق کردن رنگ استفاده می شود و بعد از استفاده رنگ را رقیق تر و غلظت آنرا کمتر می کند.
زمان خشک شدن رنگ را کاهش می می دهد.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
در دمای زیر 27 درجه سانتیگراد نگهداری شود.
در سایز 120 میل موجود است.