۷۱,۵۰۰ تومان۱۹۸,۰۰۰ تومان

ماده ایست که برای پوشش سطح پارچه و آماده سازی بوم نقاشی و همچنین به عنوان پرایمر.
قابل استفاده به روی سطوح ناهموار و سخت و یا بوم به عنوان زیرساز.