۳۵,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان

مناسب زیر سازی بوم.
جسو فلورانس پوشانندگی فوق العاده ای دارد.
زمانی که جسو فلورانس را با رنگ اکریلیک فلورانس ترکیب کرده و روی بوم نقاشی می زنید، سطح بوم غیر قابل نفوذ می شود.