۲۴,۰۰۰ تومان

خشک کن رنگ روغن وینزور چینی.
سیکاتیو ها سرعت جذب اکسیژن و در نتیجه روند خشک شدن رنگ را افزایش می دهند.
باعث افزایش شفافیت و درخشندگی رنگ می شوند.