۳۵,۰۰۰ تومان

برای برجسته کاری روی کلیه سطوح.
بدون ترک خوردگی.