۱۰,۰۰۰ تومان

دوات کریستال با لیقه.
قطر ظرف 3 سانتی متر.