۳۶۰,۰۰۰ تومان

از آن جایی که رنگ روغن از روغن بزرک ساخته می شود، برای ترکیب رنگ های روغن از روغن بزرک استفاده می کنند.
روغن رنگ را رقیق تر کرده و از غلظت آن می کاهد.