۳۵۷,۰۰۰ تومان

روغن بزرک غلیظ شده رنگ روغن وینزور.
یک روغن تصفیه شده کم رنگ با قوام شربتی که مانند روغن پایه بزرک عمل می کند اما سریع تر و تیره تر خشک می شود.
سیالیت رنگ را بهبود می بخشد.