۶۱۶,۰۰۰ تومان

روغن بزرک ساخته شده تحت فشار سرد (کلد پرس) رنگ روغن وینزور.
روغن کمی زرد رنگ که بدون استفاده از حرارت استخراج می شود.
کمی سریعتر از روغن بذر کتان تصفیه شده خشک می شود.