۲۸,۰۰۰ تومان

برای استفاده از وارنیش روغنی (روغن جلا)، از قلموی نرم سر پهن استفاده کرده تا مواد یکدست روی سطح کار تراز شود.
در صورت غلیظ بودن وارنیش روغنی، از تینر روغنی برای رقیق کردن وارنیش استفاده شود.