۱۸۲,۰۰۰ تومان

یکی از مهمترین افزودنی های مرکب بخصوص در چاپ فلز می باشد.
افزودنی های رایج در مرکب های چاپ برای چاپ فلز، روغن رقیق کننده و کربنات منیزیوم می باشند که برای کنترل چسبندگی یا گرانروی مرکب به کار برده می شود.
به زبان ساده تر روغن رقیق کننده برای رقیق کردن مرکب و خارج کردن مرکب از حالت سفت خمیری به کار برده می شود.
و کربنات منیزیوم برای کاهش چسبندگی و خشک تر گردن مرکب به کار برده می شود.
 در شیشه های ۱۲۵ میلی لیتری موجود است.