۱۳۸,۰۰۰ تومان

روغن گلرنگ (گاجره_کافیشه) رنگ روغن وینزور.
روغنی با سرعت خشک شدن آهسته که سیالیت رنگ را بهبود می بخشد.
براقیت و شفافیت رنگ را افزایش می دهد.