۴۰,۲۰۰ تومان۷۸,۲۰۰ تومان

 افزایش زمان خشک شدن رنگ های اکریلیک تا حداکثر ۲۰ درصد.
به طور کامل از روی رنگ های اکریلیک تبخیر می شود.
مقدار خیلی کمی (حداکثر۵ درصد) از آن استفاده شود.