۲۸۱,۰۰۰ تومان

ست 10 عددی قلموی پارس آرت
شامل:
یک عدد قلموی سرکج
یک عدد قلموی چتری
سه عدد قلموی سرگرد.
سه عدد قلموی سرتخت.
دو عدد قلموی زبان گربه ای.