۱۸,۷۰۰ تومان۲۲۴,۴۰۰ تومان

دارای رنگهای روشن و زنده.
رنگ به راحتی بر روی کاغذ اعمال می شود.
رنگ آمیزی و نقاشی بسیار سرگرم کننده خواهد بود.