۸۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: طراحی از چهره
نويسنده: پل لویل
مترجم: حمیدرضا رستمی
انتشارات: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: 124