۲۵,۰۰۰ تومان

قط زن یکی از ابزار و وسایل مورد نیاز هر خوشنویس می باشد که کیفیت آن بسیار مهم بوده و همواره خوشنویسان در انتخاب قط زن خوشنویسی کیفیت مناسب می کوشیده اند.
قطع زن به واسطه ارتباط مستقیمی که با چاقوی قلمتراشی دارد باید از مواد خاصی انتخاب گردد تا در هنگام قطع سر قلم نی خوش نویسی تیغه چاقو آسیب نبیند و از طرفی سر قلم نیز به درستی تراشیده شود.
ابعاد :14.5*3*1.5 سانتی متر