۶۰,۰۰۰ تومان

مدیوم پفکی رنگ پارچه قابل ترکیب با رنگ می باشد و بعد از اعمال حرارت برجسته می شود.