۲۷,۵۰۰ تومان

ماکت گردش به چپ و راست اشل.
مقیاس 1:200.
هر بسته شامل 1 عدد ماکت گردش به طرفین است.