۷۵,۰۰۰ تومان

سرعت خشک شدن را افزایش می دهد.
شفافیت و سیالیت رنگ ها را افزایش می دهد.