۱۶۲,۰۰۰ تومان

یک مدیوم کهربایی نیمه براق  که سیالیت و شفافیت را بهبود می بخشد.
شفافیت رنگ ها را بدون تغییر قوام آنها افزایش می دهد.
ضربه قلم مو را نرم می کند.