۱۳,۸۰۰ تومان

برای شفاف تر شدن رنگ اکریلیک استفاده می شود.
برای روانتر کردن رنگ های اکریلیک استفاده می شود.
پایه آب.