۶۳,۰۰۰ تومان

مدیوم بیندر جهت ایجاد طیف رنگی روشن تر با حفظ شفافیت رنگ ترنسپرنت(شفاف) می باشد و در صورت ترکیب شدن با رنگ اوپک(پوشاننده)، پوشش آن را کاهش می دهد.