۳۷۱,۰۰۰ تومان۴۳۳,۰۰۰ تومان

این محصول موجب زودتر خشک شدن رنگ روغن می شود.
خشک شدن رنگ را سرعت می بخشد.