۶۳,۰۰۰ تومان

برای ایجاد طیف روشنی از رنگ های پارچه اوپک و ترنسپرنت.
حفظ مقاومت و ثبات رنگ پارچه.