۱۰۲,۰۰۰ تومان

به عنوان پوشش مناسب برای حفاظت از  رنگ و تزئینات دکوری قابل استفاده است.
رنگ را در سطح کار روان و پخش می کند.