۶۳,۰۰۰ تومان

در ترکیب با رنگ های پارچه حالت صدفی به رنگ ها اعمال می کند.