۲۲,۸۰۰ تومان

مدیوم gel vertificant جهت زیر سازی برای پارچه های حریر.