۴۵,۰۰۰ تومان

با غلظت دلدن به رنگ پارچه، مانع از نفوذ بیش از حد رنگ در پارچه های با نسوج باز می شود.
با ایجاد غلظت بالا امکان اعمال رنگ به وسیله ی کاردک را فراهم می کند.