۶۰,۰۰۰ تومان

برای استفاده از وارنیش تینری از قلموی نرم سر پهن استفاده کرده تا مواد یکدست روی سطح کار تراز شود.
برای استفاده روی سطوح سخت از قبیل چوب، شیشه، و پارچه.