۲۸۰,۰۰۰ تومان

وارنیش ساتین رنگ روغن وینزور.
استفاده به عنوان پوشش نهایی جهت محافظت از اثر هنری.
سریع خشک می شود و به مرور زمان زرد نمی شود و روی نقاشی می نشیند.
وقتی لایه رنگ به طور کامل خشک شد(بعد از 6 تا 12 ماه) وارنیش را استفاده کنید.
با کیفیت عالی که با وایت اسپریت یا تربانتین تقطیر شده رقیق می شود.