۱۱۴,۰۰۰ تومان

وایت اسپریت تالنز (090) رقيق كردن رنگ روغن، مديوم ها و وارنيش های رنگ روغن و تمیز کردن قلم موها و ديگر ابزار هنری.
خيلی خالص و ١۰۰ درصد تبخير شدنی، به طور كامل از روی لايه رنگ ناپديد می شود.
رقيق تر کردن رنگ روغن (برای لايه های زيرين استفاده شود).
مناسب برای پاک كردن لايه های وارنيش خشک شده.
مناسب برای حل كردن رزين های مصنوعی.
همچنين مناسب برای رقيق كردن مديوم ها و وارنيش های رنگ روغن.
اشتعال پذیر
در سایز ٧۵میلی لیتر موجود است.