۶۶,۰۰۰ تومان

ورنی مات و پایه آب.
مناسب برای ایجاد پوشش محافظ رو سطح اثر.
شفاف و مات است.