۲۱۳,۱۰۰ تومان۲۳۲,۰۰۰ تومان

پارچه بوم مشکی ١ و ٢ متری با عرض ١۶۰ آرسو.
از جنس از پارچه کتان.