۵۸,۰۰۰ تومان

منافذ کوچک سطح زیرکار را می پوشاند.
باعث چسبندگی و اتصال بهتر مواد به سطح زیرکار می شود و از ریزش جلوگیری می کند.
کاملاً بی بو و ضد حساسیت و دوست دار محیط زیست.
مقاوم در شرایط جوی مختلف.