۹۶,۰۰۰ تومان

پـن پاستل نوعی گچ پاستـل نرم است که با کمتـرین مقدار باینـدر (ماده اتصال دهنده) ترکیب شده تا خاصیت پودری داشته باشند.
آزادی و روانی که در استفاده از پن پاستل وجود دارد به طـراحان و نقاشان این امکان را داده تا نرمی گل برگ ها، جزئیات سایه روشن های پرتره، و خلق مناظر بسیار زیبا و شگفت انگیز را به راحتی خلق کنند.
با مقدار اندکی از پن پاستل می توان چیزهای زیادی را در طراحی و نقاشی بیان کرد.
آنها مانند پاستل های گچی، نیازی به پودر کردن ندارند.
پن پاستل ها قابلیت ترکیب با هم را دارند و همچنین می توان آنها را در ترکیب با گچ پاستل ها و مدادرنگی های (پایه خاک رس) استفاده کرد.