۲۰,۲۰۰ تومان

پورینگ مدیوم یک نوع مدیوم پایه آب است که همراه رنگ های اکریلیک استفاده می شود.
از این مدیوم برای روانتر کردن رنگ های اکریلیک استفاده می شود و بستری برای یکنواخت شدن و سیالیت رنگ فراهم می کند و اجازه نمیدهد رنگها با هم ترکیب شوند.