۷۸,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیستوله ماری دارای لبهٔ صاف و به شکل خط راست یا منحنی است.
در ترسیم خط مستقیم و یا خطوط منحنی مورد استفاده قرار می گیرد.