۷۵,۶۰۰ تومان

کشتی نارگون.
در اندازه4/8*3/5سانتی مترهر بسته شامل 2عدد است.
کد 224