۲۱,۸۰۰ تومان

برای شفاف کردن رنگ های متالیک و ترکیب با آنها.
زرد نمی کند.