۳۱۷,۰۰۰ تومان۴۴۴,۰۰۰ تومان

ورنی دامار مناسب رنگ روغن، که جلوه ای آنتیک به کار می دهد.
اثر را در مقابل آلودگی های موجود در هوا محافظت می کند.
رنگ را پخته تر نشان می دهد و جلوه ای آنتیک به کار می دهد.