۱۵۶,۰۰۰ تومان

جهت حفظ دوام نقاشی رنگ روغن.
برای ماندگاری بیشتر روی کار ورنی خورده استفاده می شود.
قابل رقیق  شدن با تینر می باشد.