۳۷۵,۰۰۰ تومان

به عنوان زیرساز ورنی تَِرک استفاده می شود.
روغن کهربایی رنگ که به نقاشی جلوه آنتیک و فدیمی می دهد.
باید قبل از ورنی ترک به عنوان زیرساز استفاده شود.