۶۴۲,۰۰۰ تومان

جهت انتقال و چاپ عکس بر روی یک زمینه.
برای تصاویر چاپگر لیزری و چاپ های فتوکپی مناسب است.
توسط قلم مو، ژل را به روی سطح پرینت لیزری تصویر زده و آنرا به روی سطح کار برگردانید به طوری که سمت چاپ شده و ژل خورده رو به زمینه باشد.
با غلتک به آرامی هوای زیر آن را خارج کنید و کمتر از ٢۴ ساعت آنرا را رها کرده تا خشک شود.